РИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВІТИ УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ: 16288397  (надалі «Товариство») повідомляє про отримання ним 18.09.2020р. публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «КВІТИ УКРАЇНИ» про придбання належних їм акцій (оферти), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства” від уповноваженої особи осіб, що діють спільно Скалозуба Андрія Володимировича, а саме:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КВІТИ УКРАЇНИ”
04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49

НАГЛЯДОВА РАДА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”
04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
01010, м. Київ, вул. Московська, 8
 

вих. № 1/18-09-2020 від 18.09.2020

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

про придбання акцій  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”
(код ЄДРПОУ 16288397, місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49)

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” (надалі – «Товариство» ), які діють спільно на підставі Договору про спільні дії від 31.08.2020 року (далі – «Особи, що діють спільно»): громадяни України Скалозуб Андрій Володимирович та Пишний Олексій Анатолійович, у зв’язку з одночасним набуттям контрольного, значного контрольного та домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, надають публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту) (відповідно до частин 4 та 5 статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства”):

1.    Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно):

1    Скалозуб Андрій Володимирович,
ІПН 3006725237, Україна, Харківська обл. смт. Шевченкове

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 4645 штук, (49.98%).

Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль)  шт. (0%)

Контактна особа: Фенюк Тарас Петрович; +380 050 511 57 71,  [email protected]
Адреса для листування: Кловський узвіз, буд. 7-А, Київ, 01032, кв. 154

2    Пишний Олексій Анатолійович
ІПН 3011205993, Україна,  м. Київ.

Кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать: пряме володіння акціями простими іменними, 4646  штук, (49.99%).

Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 (нуль)  шт. (0%)

Контактна особа: Заїка Алла Миколаївна; +380502259999, [email protected]
Адреса для листування: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 49

2.    Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи):

Скалозуб Андрій Володимирович,
ІПН 3006725237, Україна, Харківська обл. смт. Шевченкове

Контактна особа: Фенюк Тарас Петрович; +380 050 511 57 71,  [email protected]
Адреса для листування: Кловський узвіз, буд. 7-А, Київ, 01032, кв. 154

3.    Тип акцій, що придбаваються: акції прості іменні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”.

4.    Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання становить – 5 674,00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 00 коп.  за одну акцію.

Ціна придбання акцій була затверджена рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” від 14.09.2020 р. відповідно до частини 5 статті 65-2 Закону України “Про акціонерні товариства” у розмірі – 5 674,00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 00 коп.  за одну просту іменну акцію Товариства.

Ціна придбання акцій визначалась та затверджувалась Наглядовою радою як найбільша з таких:

найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (19.12.2019) –  100,00 грн.;

найвища ціна акції, за якою особа, або особи, що діють спільно або їх афілійовані особи, або треті особи, що діють спільно з ними опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття (19.12.2019) за умови, що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначені дії не відбувались;

ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття домінуючого контрольного пакету акцій Товариства (станом на 31.08.2020 року) – становить 5 674,00 (п’ять тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 00 коп.  за одну просту іменну акцію Товариства.

5.    Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини 6 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслано акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання оферти на адресу ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”: місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49.

Днем надходження оферти вважається день надходження листа на поштове відділення акціонера.

6.    Порядок оплати акцій, що придбаваються

Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п.5 оферти строку особа, яка придбала контрольний / домінуючий пакет акцій товариства, та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі – продажу акцій з обов’язковим залученням торговця цінними паперами.

Для укладання договору купівлі-продажу акцій необхідно:

– Надіслати на протязі 10 робочих днів з дня надходження оферти повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій у письмовій формі на адресу ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”: місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49.

В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

Ідентифікаційні дані акціонера:

– Для фізичних осіб-громадян України: прізвище, ім’я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та серію та номер паспорта;
– Для фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства: повне ім’я англійською мовою (для громадян РФ та Республіки Білорусь – російською мовою) та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
– Для юридичний осіб – резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон; – Для юридичних осіб – нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами) для резидентів РФ та республіки Білорусь – російською мовою), ідентифікаційний код / номер з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидентів в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

Кількість акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.

Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.
Контактний телефон, поштова адреса.
Банківські (платіжні) реквізити акціонера.
Згода надається у довільній формі.

До згоди додається копія свого паспорту та копія облікової картки платника податку що містить реєстраційний номер платника податків для фізичних осіб або копії установчих документів – для юридичних осіб.

– Укласти договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах в депозитарній установі на протязі 10 робочих днів з моменту відправлення Товариству повідомлення.

За наявності відкритого рахунку, надати копію довідки про його відкриття.

– Надати виписку з рахунку в цінних паперах (після його відкриття, якщо такого не було) будь-яким зручним способом: поштою на адресу ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ” (04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 49), електронною поштою [email protected].

– Зв`язатися з представником торговця цінними паперами для обговорення способу підписання договору та інших документів.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п.5 оферти строку:

– Відповідальна (уповноважена) особа, власник контрольного та домінуючого пакета акцій сплачує грошові кошти акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій та уклали договір купівлі-продажу акцій.

Перерахування акціонерам грошових коштів за акції здійснюється на поточні / карткові банківські рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі – продажу акцій.

– Акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття уповноваженою (відповідальною) особою акцій права власності на акції цього акціонера.

Оплата за акції буде здійснюватися після укладання договору купівлі-продажу акцій, із залученням торговця цінними паперам, який має відповідну ліцензію на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

Розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.    Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій, що придбаваються, здійснюватиметься виключно грошовими коштами, шляхом перерахування на поточний/картковий рахунок продавця, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій.

Відповідальна (уповноважена) особа:
Скалозуб А.В.