Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ”
Повідомляємо Вам, що на підставі рішення Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ “Квіти України”, оформленого протоколом засідання Комісії № 1-14/09/2021 від 14.09.2021 року, скликаються позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КВІТИ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 16288397), далі – ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 49, які відбудуться 26 листопада 2021 року об 11.00 год. за місцевим часом за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 6

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”, (складеного станом на 24 годину 22 листопада 2021 року), з 9:00 до 9:30 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ” та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів та затвердження регламенту почергових загальних зборів ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на почергових загальних зборах Товариства.
4. Розгляд звіту Комісії з припинення (реорганізації) Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Про затвердження передавального акту від ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ” до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ».
6. Про створення виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у виді одноосібного директора.
7. Про затвердження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у новій редакції.
8. Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення (перетворення) Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ»

З першого питання порядку денного:
«Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ» та прийняття рішення про припинення їх повноважень». Проект рішення:

Обрати голову та членів Лічильної комісії Товариства у кількості 2 (двох) осіб, а саме: Пишного О.А.– голова Лічильної комісії, Скалозуб А.В. – член Лічильної комісії.
Повноваження голови та членів Лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

З другого питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів та затвердження регламенту позачергових загальних зборів ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ». Проект рішення:

Обрати Голову позачергових загальних зборів Пишного О.А.

Секретаря позачергових загальних зборів Скалозуба А.В.

Затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів.

З третього питання порядку денного:
«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на почергових загальних зборах Товариства». Проект рішення:

Затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Бюлетені для голосування визнаються недійсними у разі, якщо:

Вони відрізняються від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетенях жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належать за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що визначені за цим рішенням, не враховуються під час підрахунку голосів.


З четвертого питання порядку денного:
“Розгляд звіту Комісії з припинення (реорганізації) Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту”.

Проект рішення:
Затвердити звіт Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ”.
З п’ятого питання порядку денного:

“Про затвердження передавального акту від ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ” до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ»
Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт від ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ».

2. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) Пишному О.А, повноваження підписати передавальний акт від імені Товариства та вчинити всі інші дії по передачі майна, активів та пасивів, документації Товариства до правонаступника.

З шостого питання порядку денного:
“Про створення виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у виді одноосібного директора”.
Проект рішення:

1. Створити виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у виді одноосібного директора”.

З сьомого питання порядку денного:

“Про затвердження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у новій редакції”.
Проект рішення:

1. Затвердити статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ» у новій редакції”.

З восьмого питання порядку денного:

“Про визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації припинення (перетворення) Товариства”.
Проект рішення:

1. Доручити Голові Комісії з припинення (реорганізації) Пишному О.А., забезпечити надання до відповідних державних органів пакету документів для державної реєстрації припинення ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ” відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення таких повноважень третій особі на підставі довіреності.

2. Доручити голові установчих (загальних) зборів засновників (учасників) підписати від імені засновників (учасників) Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІТИ УКРАЇНИ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://kvity-ukraine.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати отримання акціонерами даного повідомлення до 26 лиспопада 2021 року (включно) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) в робочий час (з 9 до 13 години та з 14 до 16 години за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 6 Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 486-66-16. Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Пишний О.А.

26 листопада 2021 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://kvity-ukraine.com.ua/

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 9293 акції, з них голосуючих акцій – 9293.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
2) На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Товариство також може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
3) Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “КВІТИ УКРАЇНИ” при собі потрібно мати:
– документи, що посвідчують особу (паспорт);
– документи, що посвідчують повноваження особи (для представників акціонерів).

Телефон для довідок +38(044)486-66-16
Голова Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «КВІТИ УКРАЇНИ»


______________